Spread the love

 

 

Neverbálna komunikácia, je súhrn mimo slovného vyjadrovania, ktoré sú vedome alebo nevedome odovzdávané človekom k inej osobe alebo ľuďom. Prebieha pri komunikačnej výmene, tiež môže prebiehať aj pri sociálnej interakcii. Voľne opísané ide o komunikáciu bez slov. Produkované neverbálne signály sú mnohovýznamové a môžu sa líšiť tak na úrovní kultúrnej, ako aj na úrovni individuálnej. Výskumy ukázali, že nie je jednoduché určiť, z koľkých percent vnímame komunikáciu neverbálne proti tej verbálne – zatiaľ čo u niektorých výskumov je pomer zhruba 75% v prospech verbálnej, iné zdroje zase uvádzajú 50% na oboch stranách, ďalšie naopak pripisujú až 90% tej neverbálnej. Samozrejme však záleží aj na situáciu, v ktorej sa práve nachádzame; a pretože sa oba zdroje prelínajú, nie je podľa väčšiny autorov takejto paušálnej rozdelenie podielov oboch komunikačných kanálov príliš zmysluplné.

V oblasti psychológie komunikácie patrí neverbálna komunikácia  k často využívaným metódam nenásilného ovplyvnenia druhej osoby . S fenoménu neverbálnej komunikácie takisto úzko súvisí problém pravdy a klamstva, odborník dokáže podľa gestikulácie druhej osoby počas komunikácie zistiť či dotyčný hovorí pravdu alebo klame.

Neverbálna komunikácia záleží aj od našich emócia, ako sa práve v tej chvíli cítime a ako prežívame danú situáciu o ktorej momentálne komunikujeme.

 

neverbálna komunikácia

Delenie neverbálnej komunikácie

Neverbálne prejavy sa zvyčajne delia do skupín (podľa abecedy):

haptika – dotyk
kinezika a jej súčasť gestika – pohyby celého tela a rúk
mimika – pohyby tváre
očný kontakt (občas tiež vizika)
Posturika – postoj celého tela
proxemika – vzdialenosť komunikujúcich
chronemika – nakladanie s časom pri neverbálnej komunikácii

Kanály neverbálnej komunikácie

Pohľad vypovedá o sebadôvere a o vzťahu k druhému. Mimika informuje o emóciách, je relatívne najľahšie čitateľná a napodobiteľná (úsmev, zachmúrení sa a pod.) Výraz hlasu – výška, farba, melódie, intenzita – vypovedá o psychickom napätí či uvoľnení (monotónny hlas vyjadruje napätie, melodický uvoľnenie; vysoký hlas napätie) ; veľmi hlasný slovný prejav je signálom túžby ovládnuť komunikáciu. Gestá sú sprievodcom verbálnej komunikácie. Rozlišujeme gestá tzv. Symbolická, ilustračné, regulačné a adaptačné. Nadmerné používanie gest signalizuje zvýšené emócie. Súhrn medziosobných vzdialeností komunikujeme vzťah k človeku v zmysle podriadenosti a nadriadenosti a v zmysle sympatií a antipatií.
Existujú štyri typy komunikačných vzdialeností: intímne, osobné, spoločenská a verejná (všetky typy rozhovorov s pracovníkom by mali prebiehať v osobné vzdialenosti). So vzdialenosťou môžeme pri rozhovore manipulovať a to aj keď sedíme – môžeme sa nakloniť alebo zakloniť. Dotyky (podanie ruky, potľapkanie, pohladenie …) komunikujeme emocionálny vzťah, a tiež vyjadrujeme spoločenské postavenie, napríklad aj nadradenosť (napríklad spôsobom, ktorým ruku podáme alebo prijmeme, dávame prvý signál).

Oblečenie, činy

Oblečením a úpravou signalizujú príslušnosť k určitej sociálnej skupine, názorovému prúdu, sebapoňatia. Mimoriadne dôležitým komunikačným kanálom je komunikácia činy. Ide o komunikáciu, ktorú nie vždy vedome dešifrujeme a nie vždy si uvedomujeme, že sa jedná o jasnú komunikáciu. Činy druhej strane signalizuje náš vzťah k nej a to napríklad neskorými príchodmi, opomenutím pozdravu, nesplnením sľubu, porušením dohody, prinesením kvetov pod.

Očný kontakt v neverbálnej komunikácii

Dôležitou súčasťou neverbálnej komunikácie je rozhodne očný kontakt. Podvedome alebo vedome prijímame informácie vyslaných druhým človekom. Zrenice oka vysielajú signály, ktoré nemôžeme vedome kontrolovať, a na ktoré podvedome reagujeme. Uvidíme ak je niečo, čo nás zaujíma, alebo nám pripadá príťažlivé, potom sa zornice zväčší a rozšíria. Naopak, vzbudzuje ak v nás niečo zlosť či nepriateľstvo, zrenice sa zúžia, zmenší.
Ak sa chceme s niekým zoznámiť alebo nás niekto priťahuje, dávame to väčšinou najavo práve očným kontaktom. Dôležité však je správne dávkovanie takéhoto očného kontaktu, prehnané a dlhé civění na niekoho môže spôsobiť skôr nevôľu alebo nepríjemné pocity. Na druhú stranu, nevenujete Ak niekomu pohľad, aj keď s ním hovoríte, dotyčný tomu porozumie tak, že obsah jeho reči vás nezaujíma, nemáte potrebu alebo chuť mu venovať pozornosť.

Mimika

Mimika hrá v komunikácii a reči tela tiež podstatnú úlohu. Za pomoci drobných svalov v tvári je možné vytvoriť bezpočet výrazov. Z výrazu v tvári môžeme vypozorovať radosť, šťastie, ale aj bezradnosť, smútok, strach a daľšie.
Je prirodzené, že pri sledovaní druhého človeka sa najviac sústredíme na jeho tvár. Ak si všimneme, že mimika druhého človeka je veľmi chudobná alebo strnulá, vyvolá to v nás pravdepodobne pocit odstupu, chladnosti, uzavretosti. Druhý extrém je, keď naopak mimika druhého je príliš aktívny. To v nás zase vzbudzuje pocit falše, neveríme príliš v hĺbku jeho zážitku. Malá mimika alebo prehnaná mimika nás mnohokrát vedie k tomu, že nevedomky venujeme väčšiu pozornosť týmto prejavom, než aby sme vnímali, čo daná osoba hovorí.

Haptika

Pojmom haptika sa označujú dotyky, ktoré komunikáciu niekedy sprevádza. Špecifickým momentom je podanie ruky, ktoré patria medzi hlavné prvky kontaktu. Bežné medzi blízkymi ľuďmi je pohladenie, ktoré symbolizuje podporu, upokojenie a pod.

Gestá

Pohyby a posunkami rúk, ktoré sprevádza slovný prejav, sú gestá a gestikulácia. Je dôležité, aby gestá podporovala vyrieknuté a nebola v rozpore s vysloveným. Niekto používa gestá viac rozmachujú, nápadná, iný skôr umiernená. Mimika aj haptika tiež súvisí aj s tým, aká národnosť ich využíva. Medzi jednotlivými národmi nájdeme rôzne odlišnosti.

 

gesta v neverbálnej komunikácií

Proxemika

Tzv. proxemika vypovedá o tom, ako sú si dvaja ľudia blízki či vzdialení. Každý z nás má okolo seba vytýčený určitý priestor, do ktorého je schopný vpustiť len tých, ktorí sú mu blízki alebo sympatickí. Osloví Ak vás na ulici neznáma osoba a postaví sa tesne vedľa vás alebo pred vás, pravdepodobne sa nebudete cítiť príliš pohodlne v takejto situácii. Ak v kontakte s druhým človekom spozorujete, že sa druhá osoba snaží vzďaľovať, potom ste prekročili jej komfortné zónu. V takomto momente zvolta taktiku, že radšej sami trochu poodstoupíte a dáte tým najavo, že rešpektujte daný priestor.

Posturika

Jedná sa o polohu tela, ktorú človek v komunikácii zaujme. To, ako stojíme, sedíme alebo aká je naša pozícia rúk alebo nôh, mnohé naslouchajícímu tiež napovie. Založené ruky alebo nohy môžu značiť nesúhlas či neochotu komunikovať. Hovoríte s niekým, komu sa nechcete úplne otvoriť, stojíte k nemu pravdepodobne nie čelom, ale trochu bokom, čo naznačuje istú zdržanlivosť, odstup, nerozhodnosť.

Kinezika

Kinezika je štýl nášho pohybu, naše jednotlivé pohyby a aj ich súlad dodávajú telu výraz. Z pohybov tela vieme rozoznať eleganciu, nekoordinovanosť, nervozitu a pod.

Paralingvistické prejavy

Radíme ich k neverbálnej komunikácii, hoci sú v priamej súvislosti s komunikáciou verbálnej. K paralingvistickým prejavom radíme tón hlasu, rýchlosť a tempo či hlasitosť reči, pomlčky a pauzy v rečovom prejave. Kontext neverbálnych prejavov je tiež nezanedbateľný.

Prejavy sympatií v neverbálnej komunikácii

Človeka, ktorý je vám sympatický, nevdojak poplácáte po ramene, či ho pohladíte, bez toho aby ste nad tým nejako premýšľali. Dotyky sú súčasťou neverbálnej komunikácie.

Prejavy dominancie v neverbálnej komunikácii

Dominancie v neverbálnym prejave sa prejavuje vstupovaním do osobné zóny, živú gestikuláciou a rozsiahlym gestami v bezprostrednej blízkosti. Dominantné osoba nerešpektuje zvyčajné pravidlá neverbálnej

 

Zdroje článku: spektrumzdravi.cz, cs.wikipedia.org/wiki/Neverbální_komunikace

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

 

  • (článok ma iba informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )