Spread the love

 

Informácie, čo by mal vedieť daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva pri podávaní účtovnej závierky v roku 2018 (za rok 2017) nájdete v tomto článku na našom portáli.

 

Čo je to účtovná závierka?

Podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o účtovníctve(ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná závierka štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú.

Účtovná závierka podáva informácie o celkovom hospodárení firmy v bežnom účtovnom, ale aj bezprostredne predchádzajúcom roku a  má teda svoju štruktúru, ktorá tvorí jeden celok.

U živnostníkov v jednoduchom účtovníctve je účtovná závierka prehľadom o príjmoch a výdavkoch za ročné účtovné obdobie a prehľadom o stave majetku a záväzkov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Zostavuje najmä pre potreby účtovnej jednotky, ale aj pre potreby správcu dane (daňovému úradu) na vyčíslenie dane, ktorú ma podnikatel zaplatiť.

 

Kto je povinný zostavovať účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2017?

Zostaviť účtovnú závierku ma povinosť účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Okrem zákonom vymedzených neziskových účtovných jednotiek môže jednoduché účtovníctvo viesť podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri alebo fyzická osoba, ktorá podniká podľa § 6 ods.1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa 6 ods. 2 zákona, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Kedy sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve?

Účtovná závierka sa zostavuje vždy, keď účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy.

Účtovné knihy sa uzatvárajú vždy:

  • k poslednému dňu účtovného obdobia,
  • ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
  • ku dňu prechádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

Ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje riadnu účtovná závierku.

V ostatných dvoch prípadoch uzatvorenia účtovných kníh, ide o zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky. Okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky sa zostavuje aj a priebežná účtovná závierka (účtovná jednotka, ktorá chce mať prehľad o hospodárení spoločnosti v priebehu roka).

Aká je lehota na podanie účtovnej závierky a zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve?

Na zostavenie účtovnej závierky je lehota ustanovená zákonom o účtovníctve najneskôr do 6 mesiacov, po skončení účtovného roka, za ktorý sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Zákon o dani z príjmov na účely podania daňového priznania ustanovuje to, že daňovník je povinný zostaviť účtovnú závierku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok.

V prípade, že daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov v riadnom termíne, má povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok (podaním správcovi dane) do 31.3.2018. V prípade, ak tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, termín na podanie je najbližší pracovný deň, v roku 2018 je termín na podanie daňového priznania 3.4.2018.

V prípade, ak daňovník podáva daňové priznanie v lehote, ktorú si podľa zákona o dani z príjmov predĺžil je povinný v tomto termíne uložiť aj účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Ako podať účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2017 v roku 2018?

Účtovnú závierku ste povinný predložiť správcovi dane spolu s daňovým priznaní k dani z príjmov za rok 2017, a to elektronicky alebo listinne.

Učtovná závierka predkladá spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov, nie je povinnou prílohou daňového priznania ale učtovnú závierku máte povinnosť uložiť do registra účtovných závierok. Správca dane po predložení účtovnej závierky uloží vašu účtovnú závierku do registra účtovných závierok a tým pádom, ste povinnosť uloženia splnili.

 

Ako správne zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2017?

Pre zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve čerpáme údaje z peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov.

Pred vyplnením údajov z uvedených účtovných kníh jednoduchého účtovníctva je potrebné najmä:

  • vykonať kontrolu jednoduchého účtovníctva, t. j. či má účtovná jednotka doklady uložené, zaúčtované v správnej sume, so správnym partnerom a pod.,
  • vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov (napr. inventarizáciu tovaru, pokladnice, drobného majetku a pod.),
  • zaúčtovať odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa odpisového plánu,
  • vykonať kontrolu prenesenia údajov z minulého roka do súčasného roka, prípadne ďalšie uzávierkové operácie.

Postup vyplnenia riadnej účtovnej závierky v roku 2018 (za rok 2017):

Je dôležité poznamenať, že netreba zabudnúť vyplniť na druhej a tretej strane IČO a DIČ.

Do jednotlivých riadkov účtovnej závierky uvádzame hodnoty v celých eurách.

1.strana: vyplníme dátum, ku ktorému zostavujeme účtovnú závierku – „k 31.12.2017“. Vyplníme daňové identifikačné číslo, IČO a kód SK NACE podľa prevažujúcej činnosti účtovnej jednotky. Pri kolónke účtovná závierka zaškrtneme „x“ „riadna“. Vyplníme mesiac a rok za aké obdobie vypĺňame účtovnú závierku (od 1 do 12 / /2017) a taktiež aj mesiac a rok bezprostredne predchádzajúceho obdobia (od 1 do 12 / 2016). Vpíšeme názov účtovnej jednotky a miesto podnikania (ulicu, číslo, psč a obec). Uvedieme telefónne číslo a emailovú adresu pre rýchlejší kontakt zo strany správcu dane. Vyplníme dátum zostavenia účtovnej závierky do kolónky „zostavená dňa“. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na podpis do kolónky „podpisový záznam fyzickej osoby“, ak je účtovná závierka podávaná listinne.

2.strana: obsahuje informácie o zdaniteľných príjmoch a daňových výdavkoch za bežné účtovné obdobie účtovnej jednotky. Do jednotlivých riadkov sa vpíšu údaje z prehľadov peňažného denníka. Na riadku 04 urobíme súčet príjmov (súčet riadkov 01 až 03) a na riadku 11 urobíme súčet výdavkov (súčet riadkov 05 až 10). Riadok 12 patrí výpočtu rozdielu príjmov a výdavkov (riadok 04-riadok 11).

3.strana: obsahuje informácie o stave majetku a záväzkov za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie (stĺpec 1) a za bežné účtovné obdobie (stĺpec 2). Na riadku 01 – 02 sa uvedú údaje z knihy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a majetok v obstarávaní (majetok, ktorý bol obstaraný, ale nie je zaradený do majetku účtovnej jednotky). Na riadku 03 sa uvedú údaje z knihy dlhodobého finančného majetku (výnimka: pri dlhodobých termínových vkladoch sa uvedú údaje z peňažného denníka a pri dlhodobých pôžičkách sa uvedú údaje z knihy pohľadávok).

Riadok 04 – zásoby patrí súčtu riadkov 05 až 07. V riadkoch 05 až 07 sa uvedú údaje z knihy zásob a na riadku 08 sa uvedú údaje z knihy pohľadávok.

Na riadku 09 – krátkodobý finančný majetok urobíme súčet riadkov 10 až 12. Do riadku 10 a 11 vpíšeme údaje z peňažného denníka a do riadku 12 vpíšeme údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku. Na riadku 13 sa uvedú údaje z peňažného denníka – z prehľadu priebežných položiek (ak je zostatok priebežných položiek v časti príjem, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“, ak je zostatok priebežných položiek v časti výdaj, vykáže sa v tomto riadku znamienko „-„). Do riadku 14 uvedieme údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

Riadok 15 – majetok celkom patrí súčtu uvedených riadkov.

Na riadku 16 uvedieme údaje z knihy rezerv, do riadku 17 vpíšeme údaje z knihy záväzkov a zostatok sociálneho fondu, do riadku 18 uvedieme zostatok nesplateného úveru a pôžičiek z knihy záväzkov a mínusový zostatok na kontokorentnom účte. Na riadku 19 uvedieme údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

Riadok 20 patrí súčtu záväzkov celkom, t. j. súčet riadkov 16 až 19.

Na riadku 21 urobíme rozdiel majetku a záväzkov, t. j. rozdiel riadku 15 a riadku 20.

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

 

 

  • (článok ma ina informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )

 

 

Pridaj komentár