Spread the love

Zdanenie peňažnej ceny alebo výhry

Vyhrali ste v lotérií, kasíne alebo nejakej komerčnej súťaži väčšiu výhru a neviete či ju máte zdaniť alebo nie? Nebojte v tomto článku pravdepodobne nájdete  potrebné informácie.

 

Výhru v lotériách, stávkach a iných podobných hrách, ktoré sa prevádzkujú na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, a obdobné výhry zo zahraničia, sú od dane z príjmov oslobodené v plnej výške, a to podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov.

 

Ďalšie výhry a ceny sú oslobodené sa nezdaňujú do pokiaľ hodnota ceny alebo výhry nepresiahla hodnotu 350 eur, okrem ceny zo športových súťaží prijatej daňovníkom, ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 350 eur.

 

Pod cenou alebo výhrou sa rozumieme:

  1. cena vyhratá z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,
  2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
  3. cena zo športovej súťaže

 

Z športových súťaží prijaté ceny daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6), nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Z peňažných cien a výhierplynúcich zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou (§ 43). Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže, a to pri výplate, poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je iba príjem neznížený o výdavok. Pri vyberaní dane zrážkou sa použije sadzba dane 19 %. Ak je cena alebo výhra vyplatená, poukázaná, alebo pripísaná daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %.

 

Zrazenú daň je platiteľ dane povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak.

Zrazením dane sa považuje daňová povinnosť z tohto druhu príjmu za vysporiadanú a výhercovi už nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto druhu príjmu.

 

Peňažné ceny alebo výhry plynúce zo zdrojov v zahraničí zdaňuje fyzická osoba cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Do základu dane sa zahrňujú zdaniteľné príjmy znížené o zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bol daňovník povinný z tohto príjmu zaplatiť.

 

Nepriznať a nezdaniť cenu v hodnote vyššej ako 350 euro sa nepvyláca lebo ak by vám na to prišla finančná správa Slovenska tak by ste s toho mohli mať pomerne dosť veľké problémi a hlavne vysokú pokutu.

 

Ak ani po prečítaní tohoto článku nemáte v tom jasné či máte svoju výhru zdaniť a ako tak pre informáciu s vašou otázkou kontaktujte slovenskú finančnú správu telefonicky na čísle: 048/43 17 222 .

 

Zdroj článku: podpora.financnasprava.sk

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

 

 

  • (článok ma iba informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )

Pridaj komentár