Eletronické podanie daňového priznania v roku 2018 (za rok 2017)

  Daňové priznanie si môžete priamo vyplniť  vosvojom počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky. Vaše údaje budú predvyplnené len vtedy, ak ste registrovaný a prihlásený na portáli FS a zároveň evidovaný na daňovom úrade.   Zasielanie elektronických dokumentov – pravidlá V súlade s ustanoveniami zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“) môže daňový subjekt (zastúpený autorizovaným používateľom) doručovať na adresu Elektronickej podateľne správcu dane elektronické dokumenty, ktoré… Read More

Continue Reading