Spread the love

 

 

V dnešnej dobe  veľa zamestnávateľov používa pre svoju prácu aj ľudí na dohodu.  Ak nejde o študentov, pripadá do úvahy len dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce.

 

Zamestnávanie dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je pre zamestnávateľa častokrát výhodnejšie ako zamestnávanie na základe pracovného pomeru. Platí najme pri sezónnych prácach, pri neodborných prácach alebo keď zamestnávateľ ma výkyvy zákazoch počas roka.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú tri a všetky sú upravené v § 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“). Ak neberieme do úvahy dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorú je možné uzatvoriť iba so študentmi, má zamestnávateľ na výber medzi dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o vykonaní práce. Tento článok je venovaný hlavne posledne spomenutým dvom typom dohôd.

 

Dohoda o pracovnej činnosti je upravená v § 228a Zákonníka práce

 

  • Zamestnanec pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti môže vykonávať prácu v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

 

 

Za  mesiac to činní približne maximálne 40 hodín za mesiac. Keď prepočítame tak za rok je to asi najviac 520 hodín ročne.

 

Zamestnávateľ musí dohodu o pracovnej činnosti so svojím zamestnancom uzatvoriť v písomnej forme.

 

 

Ústne uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti je neplatná a tým pádom by to bolo  nelegálne zamestnávanie za čo zamestnávateľovi hrozí pokuta v rozmedzí od 2 000 do 200 000 eur.

 

Každá dohoda obsahovať vymedzenie dohodnutej práce, dohodnutú odmenu za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára

 

Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Zákonník práce umožňuje uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti len na dobu určitú, a to najviac na 12 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty je však možné s tou istou fyzickou osobou uzatvoriť ďalšiu dohodu o pracovnej činnosti na ďalšie obdobie.

 

 

Aj keď dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravené v samostatnej časti Zákonníka práce, vzťahujú sa na ne aj niektoré ustanovenia Zákonníka práce určené pre pracovný pomer. Jedným z takýchto ustanovení je aj § 119 ods. 1, ktorý znamená, že aj na odmeňovanie dohodárov sa vzťahuje minimálna mzda. V roku 2017 je suma minimálnej mzdy 2,759 eura za každú odpracovanú hodinu zamestnancom.

 

Spôsoby ukončenia dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce

V dohode o pracovnej činnosti si zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť spôsob jej skončenia

 

Okamžité skončenie dohody o pracovnej činnosti ale nemožno dohodnúť na akékoľvek prípady, ale len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer (upravuje ich § 68 až 70 Zákonníka práce). Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodli inak, možno dohodu o pracovnej činnosti skončiť dohodou a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou.

 

Pri dohode o vykonaní práce môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť vtedy, ak sa pracovná úloha nevykoná v dohodnutej dobe.

 

Vzor dohody o vykonaní práce

Si stiahnuť môžete tu:

 

Vzor dohody o pracovnej činnosti

Si stiahnuť môžete tu:

 

 

Zdroj: podnikajte.sk

 

  • Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

     

     

    • (článok ma ina informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )

 

Pridaj komentár