Spread the love

 

Daňovu povinosť zo svojích  príjmomá každý občan Slovenska, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) 2017 dosiahne zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené) vyššie ako 1 901,67 eura.

Vyplnenie daňového priznania

Vyplnenie tlačiva daňového priznania Vám zabere iba pár minút. Na vyplnenie použite formulár daňové priznanie FO typ A č. MF/015779/2016-721 vydaný Opatrením MF SR č. MF/015394/2016-721 alebo daňové priznanie FO typ B č. MF/016160/2017-721 vydaný Opatrením MF SR č. MF/16021/2017-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Tlačivo daňového priznania FO typ A má 6 strán. Tlačivo daňového priznania FO typ B má 12 strán a 3 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania a ktoré sa počítajú do počtu príloh uvedeného na riadku 136 daňového priznania FO typ B, aj keď sa nevypĺňajú.

Formulár daňového priznania môžete:

 • si môžete vyplniť priamo na svojom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo
 • vytlačiť a ručne vyplniť,
 • vyplniť priamo vo Vašom počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

Vaše údaje budú predvyplnené len vtedy, ak ste registrovaný a prihlásený na portáli FS a zároveň evidovaný na daňovom úrade.

 

biznis kniha

 

Podklady na vyplnenie daňového priznania

Daňové priznanie typ A

Si môžete stiahnuť priamo tu

Vyplnenie tlačiva daňového priznania Vám bude trvať len niekoľko minút. Na vyplnenie použite formulár daňové priznanie FO typ A č. MF/015779/2016-721 vydaný Opatrením MF SR č. MF/015394/2016-721 [nové okno] alebo daňové priznanie FO typ B č. MF/016160/2017-721 vydaný Opatrením MF SR č. MF/16021/2017-721 [nové okno], ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Tlačivo daňového priznania FO typ A má 6 strán. Tlačivo daňového priznania FO typ B má 12 strán a 3 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania a ktoré sa počítajú do počtu príloh uvedeného na riadku 136 daňového priznania FO typ B, aj keď sa nevypĺňajú.

Formulár daňového priznania môžete:

 • vyplniť priamo vo Vašom počítači, kde si ho po vyplnení vytlačíte, alebo
 • vytlačiť a ručne vyplniť, alebo
 • vyplniť priamo vo Vašom počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky.

Vaše údaje budú predvyplnené len vtedy, ak ste registrovaný a prihlásený na portáli FS a zároveň evidovaný na daňovom úrade.

Daňové priznanie typ B

si môžete stiahnuť priamo tu

Pri vypĺňaní daňového priznania typ B (príjmy zo zamestnania/závislej činnosti (§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“ ) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP ), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) alebo ostatné príjmy (§ 8 ZDP) alebo kombinácia týchto príjmov) budete potrebovať aj doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha daňového priznania:

 • kópie potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,
 • pri uplatnení daňového bonusu
  • doklad preukazujúci, že sa jedná o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.,
  • u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, aj:
   • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo
   • potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, alebo
   • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
  • ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP  pri ktorých sa daňovník mohol rozhodnúť o tom, že bude vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6 ZDP ,
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP ] a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003 podľa § 43 ods. 10 ZDP ],
 • kópia zmluvy o združení, avšak len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola predložená, resp. vtedy, ak predložená správcovi dane už bola, ale došlo v nej k zmenám,
 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z o dobrovoľníctve a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t.j. ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3%

Zdroj: (financnasprava.sk)

 

kniha o uspechu

 

 • Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

   

   

  • (článok ma ina informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )

Pridaj komentár