Odklad daňového priznania – posunutie lehoty na podanie daňového priznania

  Máte veľa práce a nestíhate podať daňové priznanie do konca marca? Riešenie pre Vás môže byť odloženie daňového priznania. Ustanovenia ZDP, ktoré upravujú možnosť odkladu daňového priznania prostredníctvom oznámenia, sú aj v tomto roku aktuálne. Predĺženie lehotymôžu podať  právnicke aj  fyzické osoby. Predpísaný vzor tlačiva už existuje, preto oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať už len vyplnené na tomto tlačive. Vzor určilo finančné riaditeľstvo, je univerzálne Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.   AKO SI PREDĹŽIŤ LEHOTU NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA?… Read More

Continue Reading

Víte jak uděláte na zákazníka dokonalý první dojem?

  Prislovi „První dojem můžeš udělat pouze jednou“ zná asi každý. I to, že v obchodě je první dojem něco jako vstupenka do další komunikace se zákazníkem.   Pokud se zákazníkovi na začátku „neprodáte“ nejprve jako člověk, bude mu jedno co vlastně prodáváte … Pokud zákazníkovi jeho instinkt napoví, že jste nějací „divný, nedůvěryhodný, strojený, nejistý, přehnaně vtipný“ atd., Bude podvědomě hledat i rozumové vysvětlení – jmenuje se to selektivně vnímání. přečtěte si: Slova jako hlavní nástroje prodeje obchodníka Přes jeho „filtr“ projde dovnitř jen to, co podpoří jeho prvotní dojem z vás. Bude tedy hledat „důkazy“ proti vám. Proto je špatný první dojem tak těžké napravit … Jak uděláte… Read More

Continue Reading

Eletronické podanie daňového priznania v roku 2018 (za rok 2017)

  Daňové priznanie si môžete priamo vyplniť  vosvojom počítači a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podať elektronicky. Prílohy môžete podať elektronicky, avšak aj inak ako elektronickými prostriedkami, keďže daňový subjekt nemá povinnosť prílohy zasielať elektronicky. Vaše údaje budú predvyplnené len vtedy, ak ste registrovaný a prihlásený na portáli FS a zároveň evidovaný na daňovom úrade.   Zasielanie elektronických dokumentov – pravidlá V súlade s ustanoveniami zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“) môže daňový subjekt (zastúpený autorizovaným používateľom) doručovať na adresu Elektronickej podateľne správcu dane elektronické dokumenty, ktoré… Read More

Continue Reading

Daňové priznanie fyzickej osoby a podnikateľa (živnostníka) za rok 2017

  Daňovu povinosť zo svojích  príjmomá každý občan Slovenska, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) 2017 dosiahne zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené) vyššie ako 1 901,67 eura. Vyplnenie daňového priznania Vyplnenie tlačiva daňového priznania Vám zabere iba pár minút. Na vyplnenie použite formulár daňové priznanie FO typ A č. MF/015779/2016-721 vydaný Opatrením MF SR č. MF/015394/2016-721 alebo daňové priznanie FO typ B č. MF/016160/2017-721 vydaný Opatrením MF SR č. MF/16021/2017-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Tlačivo daňového priznania FO typ A má 6 strán. Tlačivo daňového priznania FO typ B má 12 strán a 3 prílohy, ktoré… Read More

Continue Reading

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2018 (za rok 2017)

  Informácie, čo by mal vedieť daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva pri podávaní účtovnej závierky v roku 2018 (za rok 2017) nájdete v tomto článku na našom portáli.   Čo je to účtovná závierka? Podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o účtovníctve(ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná závierka štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná závierka podáva informácie o celkovom hospodárení firmy v bežnom účtovnom, ale aj bezprostredne predchádzajúcom roku a  má teda svoju štruktúru, ktorá tvorí jeden celok. U živnostníkov v jednoduchom účtovníctve je účtovná závierka prehľadom o príjmoch a výdavkoch za ročné účtovné obdobie a prehľadom o stave… Read More

Continue Reading

Co zahrnuje hrubá, čistá a superhrubá mzda?

článok je informatívny a plati len pre Česko   Hrubá, čistá a superhrubá mzda jsou dost použivané v mzdové praxe i klíčové položky výplatní pásky.   Vztahují se k nim také srážky na zdravotní a sociální pojištění či zálohy na daň z příjmu.   Je dost problematické pro lajka se vyznat v jednotlivých složkách mzdy. Tu Vám podrobnejšie povieme o jednoslivých pojmoch: Hrubá mzda – je odmena za práci zaměstnance před zdaněním, bývá uvedena v pracovní smlouvě. Hrubá mzda je součtem základní mzdy, osobního ohodnocení, příplatků, prémií, odměn a náhrad, např. za dovolenou. Při sjednávání odměny za práci by mělo být oběma stranám jasné, zda se mluví o hrubé, nebo čisté mzdě.   Čistá mzda – jsou peníze, které dostane zaměstnanec již na účet… Read More

Continue Reading

Ako uspieť v podnikaní? Cenné rady od podnikateľov

  Rozbiehate vlastné podnikanie? A chcete nájsť novú inšpiráciu pre váš biznis? Potrebovali by ste radu z podnikania, financovania alebo  marketingu? Všetci  čo rozbiehajú  vlastný biznis očakávajú alebo dúfajú v úspech, pravdaže v kladný hospodársky výsledok – zisk. Ale často sny skončia a podnikanie skončí veľkým fiaskom a finančnými stratami. Optimizmus, ambície a ciele nás počas podnikania rýchlo opúšťajú, lebo si uvedomu, že sme sa pustili do neznámych vôd. Čo s tým? Ako uspieť? Pýtajte sa povolaných!.   Ako na úspešný biznis? Pýtajte sa! Ako sa zrodí úspešná firma? Uplný návod na úspešný biznis pravdepodobne asi neexistuje. Ale rady a skúsenosti úspešných podnikateľov vás však môžu nasmerovať tým správnym smerom. Preto ak chcete podnikať a hľadáte rady a inšpirácie… Read More

Continue Reading

Založenie živnosti v roku 2018

  Ľudovo povedané „Živnosť“  Samostatne zárobkovo činná osoba SZČO, ktorá  podniká ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia.   Na získanie živnosti, je potrebné aj v roku 2018 splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti: Dosiahnutie veku 18 rokov, Spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Živnosť získavajú nielen fyzické osoby ako „živnostníci“, ale aj právnické osoby (napríklad j. s. a., s.r.o s..). V prípade právnických osôb musia všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu   Živnosti sa podľa požiadaviek na ich získanie členia na voľné, remeselné a viazané.  Na  to aby ste prevádzkovali voľné živnosti živností stačí spĺňať len všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. Na to aby ste prevádzkovali remeselné  a viazané živností… Read More

Continue Reading

Nemocenské dávky živnostníkov (SZČO) v roku 2018

  Podľa štatistík skoro tri štvrtiny živnostníkov odvadzali v minulom roku do Sociálnej poisťovne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. V roku 2018 maju živnostníci nárok na vyššie davky v nemocenskej lebo sa najnižší možný vymeriavací základ sa vlani zvýšil. Lebo dávky sa spravidla určujú z úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých platil živnostník odvody v minulom roku. Nemocenské dávky V roku 2013 zvýšila vláda Roberta Fica minimálny vymeriavací základ pre živnostníkov z predtým 44,2 % na 50 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Nový minimálny vymeriavací základ a nový maximálny vymeriavací základ je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t.j. od 1. januára do 31. decembra. Pre rok 2017 je minimálny vymeriavací základ 441,50 eura a maximálny vymeriavací… Read More

Continue Reading

Nové tlačivo daňového priznania DPH priznania od 1.1.2018

  Najväčšie zmeny zaznamenali tlačivá na daň z príjmov právnickej osoby a daň z príjmov fyzickej osoby typ B. Zmena nastala aj v tlačive k priznaniu na daň z pridanej hodnoty. Ale v tomto daňovom priznaní budú iba malé zmeny. Zmena v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty bola zavedená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Do 1. strany tlačiva daňového priznania k DPH bola doplnená nová osoba, ktorá podáva daňové priznanie k DPH. V súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky plateného do 31.12.2017 podával daňové priznanie k DPH: platiteľ dane z pridanej hodnoty, iná osoba registrovaná pre daň, napr. osoba registrovaná… Read More

Continue Reading